De Stichting Timpaan kent een éénlaagsbestuursmodel (‘one tier board’). In dit model maken twee niet-uitvoerend bestuurders en de uitvoerend bestuurder deel uit van de Stichting en is er geen Raad van Commissarissen. Het stichtingsbestuur houdt toezicht of de werkmaatschappij Timpaan zich in haar ontwikkelprojecten richt op de bedrijfseigen activiteiten zoals betaalbare woningbouw (Verandawoning en Smartwoning) en andere concepten die aansluiten bij de maatschappelijke positie die Timpaan inneemt in de vastgoedsector. Deze woonconcepten worden gecombineerd met andere vastgoedprojecten en met gebiedsontwikkelingen. Daarnaast is het bestuur belast met de reguliere toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden.

Ingeborg de Jong is uitvoerend bestuurder bij Stichting Timpaan en algemeen directeur van werkmaatschappij Timpaan. Henk van Zandvoort en Hayo Doornink zijn niet-uitvoerende bestuursleden. Hieronder de motivaties van deze bestuursleden.

Wil je meer weten?

Mail ons

Of bel 0232 001 600

Henk van Zandvoort

Henk van Zandvoort

Niet-uitvoerend bestuurslid

Henk van Zandvoort (niet-uitvoerend bestuurslid): “Timpaan is een bijzondere onderneming. Een stichting met een volkshuisvestelijk doel die ‘eigenaar’ is van een woningontwikkelaar. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden bestuurd door Ingeborg de Jong, Hayo Doornink en ondergetekende. Wij bewaken en voeren het beleid uit wat gezamenlijk in het verlengde van de volkshuisvestelijke doelstelling is vastgesteld. Er wordt genoegen genomen meteen bescheiden rendement wat past bij de samenstelling van de woningontwikkeling en verwachtingen die onze partners hebben. Ik sta achter de doelstelling en werkwijze van Timpaan en het is voor mij een eer lid van het bestuur uit te mogen maken.”

Hayo Doornink

Hayo Doornink

Niet-uitvoerend bestuurslid

Hayo Doornink (niet-uitvoerend bestuurslid): “De huidige schaarste geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om in samenspraak tussen publiek en privaat te blijven zorgen voor voldoende projecten. Daarbij moet er gezorgd worden voor een voldoende aandeel betaalbare woningen. Met haar specifieke profiel ligt hier een duidelijke rol voor Timpaan. Naast oog voor de inrichting van de organisatie en de processen zodat we vanuit een solide basis opereren, draag ik er graag aan bij om de visie van Timpaan te verankeren en gestalte te geven.”

Ingeborg de Jong

Ingeborg de Jong

Uitvoerend bestuurder en algemeen directeur Timpaan Hoofddorp BV

Ingeborg de Jong (uitvoerend bestuurder en algemeen directeur Timpaan Hoofddorp BV): “In 1992 is Stichting Timpaan gestart en onze ontstaansgeschiedenis vanuit de woningcorporatie in de Haarlemmermeer ademt het belang dat de Stichting hecht aan betaalbare woningbouw. Als zelfstandig project, maar liever nog als onderdeel van een nieuwe woonwijk. Betaalbare woningbouw en woningbouw voor bijzondere doelgroepen is ontzettend belangrijk en vele gemeenten en woningzoekenden zijn dat met ons eens.”

“Als bestuur bepalen we jaarlijks aan welke maatschappelijk relevante projecten het bedrijfsresultaat wordt besteed en behalve voor betaalbare woningbouw gebruiken we de winst ook om innovaties te stimuleren. In ons Future House – een visie op het wonen en ontwikkelen in 2030-  hebben we de revival van het buitengebied als belangrijke trend gesignaleerd -van stadsbuurt naar buurstad zogezegd. Ook ontwikkelen we woningen waar vastgoed ‘flexgoed’  kan zijn en delen en ruilen centraal staat. Net als wonen in harmonie met de buurt om vereenzaming tegen te gaan. Daar wil Timpaan in investeren en aan meedoen. En als uitvoerend bestuurder geef ik daar met Henk van Zandvoort en Hayo Doornink graag richting aan.”