De stap van initiatief naar realisatie kan gezet worden voor het eerste bouwproject van de nieuwe Rotterdamse wooncoöperatie: Het Rotterdams Woongenootschap sluit intentieovereenkomst met maatschappelijk ontwikkelaar Timpaan.

Gisteren hebben de besturen van Het Rotterdams Woongenootschap (HRW) en Timpaan een intentieovereenkomst afgesloten die is gericht op de ontwikkeling van circa 100 tot 200 aantrekkelijke, duurzame en betaalbare gezinsappartementen voor de middengroep in of rond het centrum van Rotterdam.

HRW wil naar het onder andere in Zwitserland en Duistland beproefde model coöperatieve huurwoningen realiseren voor zijn leden. De coöperatie werkt zonder winstoogmerk en met huren die op kostprijsbasis worden berekend, en met eigen kapitaalinbreng door de leden. De verwachting is dat op deze wijze de huren circa 30% lager zullen liggen dan de gangbare markthuur voor vergelijkbare appartementen.

Timpaan is een maatschappelijk vastgoed- en gebiedsontwikkelaar. De rendementen van Timpaan komen niet terecht bij aandeelhouders maar vloeien terug in een stichting. Naast de reguliere vastgoedprojecten investeert de stichting in eigen productontwikkeling – zoals de succesvolle Verandawoning – en in maatschappelijke vastgoedprojecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms moeilijk te financieren zijn. Dit terwijl er wel grote behoefte is aan woningen in het betaalbare huur- en koopsegment. Timpaan vindt het belangrijk om projecten op het gebied van betaalbaarheid en kwaliteit mogelijk te maken.

De verbinding met Timpaan geeft het HRW het handelingsvermogen om het project ook echt van initiatief naar realisatie te gaan brengen. De voor ieder initiatief grote drempel van de voorfinanciering van de plankosten en de kosten van een grondreservering kan dankzij de verbinding tussen beide partners genomen worden. Met Timpaan is ook een professionele partij aan boord om het ontwikkeltraject met de nodige intensiteit in de dagelijkse gang van zaken te brengen, onder gezamenlijke aansturing.

HRW en Timpaan zullen het komende jaar nagaan of de gezamenlijke missie en ambities haalbaar, maakbaar en financierbaar zijn en bij een positieve uitkomst een vervolgovereenkomst sluiten gericht op het opleveren van de eerste woningen in 2021. Belangrijkste eerste mijlpaal zal zijn het verzilveren van een grondreservering voor coöperatieve huurwoningen. Op basis van het gevoerde overleg met Gemeente Rotterdam en de woningcorporaties is er goede hoop dat dit binnenkort zal lukken. Daarvoor zijn onder meer locaties in Rotterdam-West en Rotterdam-Oost in beeld.

HRW en Timpaan zullen architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven opdracht geven op basis van een concrete locatie en het programma van eisen plannen uit te werken. HRW gaat zijn leden organiseren uit het groeiende bestand van belangstellenden en zal met Timpaan de plannen ter goedkeuring gaan voorleggen aan de ledenvergadering van de coöperatieve vereniging.